Algemene Voorwaarden

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1.  “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Mind Elevators.
 2.  “Mind Elevators”: Mind Elevators, gevestigd te Amsterdam aan de (1087 BR) Daguerrestraat 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81553099.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Mind Elevators wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de workshop of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mind Elevators en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mind Elevators, voor de uitvoering waarvan door Mind Elevators derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mind Elevators en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Mind Elevators niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mind Elevators in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. Mind Elevators brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  • Een omschrijving van de workshop of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
  • De wijze van uitvoering;
  • Startmoment van de workshop of training;
  • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
  • De (eventuele) toelatingseisen;
  • De totale investering;
  • De wijze van betaling
 3. De klant gaat een overeenkomst aan met Mind Elevators door middel van een inschrijving voor een workshop of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van Mind Elevators te kennen en te aanvaarden. Mind Elevators stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de workshop of training). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Mind Elevators is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Mind Elevators in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Mind Elevators, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Mind Elevators verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Mind Elevators in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Mind Elevators beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning cursus of training (= een cursus of training die door Mind Elevators aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Mind Elevators de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door Mind Elevators aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Mind Elevators.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning cursus of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 7.1 Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de workshop of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit telefonisch via 0628346073 of per e-mail: info@mindelevators.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door Mind Elevators is bevestigd. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende workshop of training is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste workshop- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen workshop of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 0628346073 of per e-mail: info@mindelevators.nl.
 3. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen workshop- of trainingsdag wordt 10% van de totale workshops- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen workshop- of trainingsdag wordt 20% van de totale workshops- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen workshop- of trainingsdag wordt 30% van de totale workshops- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de workshop of training op een later moment te volgen. Bij verplaatsing van de workshop of training meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen workshop- of trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- exclusief btw in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de workshop of training binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen workshop- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht. Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wilt annuleren worden de annuleringskosten (zie artikel 7, lid 3) berekend met het moment van aanvragen van deze verplaatsing ten opzichte van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen workshop- of trainingsdag.
 5. In alle gevallen kan – na toestemming van Mind Elevators – een vervanger worden gestuurd.
 6. Deze annuleringsvoorwaarden gelden in zijn volledigheid voor zowel de eerste keuze van de opgegeven voorkeursplaats als bij de tweede keuze.
 7. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen workshop of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval wordt 50% van de workshops- of trainingskosten plus het reeds gevolgde onderwijs in rekening gebracht, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Mind Elevators.
 8. Mind Elevators behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen workshop of training niet door te laten gaan. Als Mind Elevators besluit om een workshop of training niet door te laten gaan op de 1ste of 2de voorkeurslocatie van de klant, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden. Dit recht vervalt voor de klant indien er voor Mind Elevators sprake is van overmacht (zie artikel 10. Lid 4 & 5).
 9. Bij annulering van een inschrijving voor een evenement geven we geen geld retour. Een inschrijving voor een evenement is uitgezonderd van het herroepingsrecht, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om een vervanger te sturen naar het evenement. Neem hiervoor contact met ons op via 0628346073 of per e-mail: info@mindelevators.nl.

Artikel 7.2 Annulering en verplaatsing – Incompany workshops

 1. Indien de klant annuleert 30 dagen voor aanvang van de workshop of training wordt een bedrag van 25% van de totale investering in rekening gebracht. Als het traject tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt een bedrag van 50% van de totale investering in rekening gebracht. Als de annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van het traject plaatsvindt de totale investering in rekening gebracht.
 2. Indien de klant 30 dagen voor aanvang de bijeenkomst verplaatst worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 25% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 50% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8. STAP-budget

Indien je gebruikmaakt van het STAP-budget, zullen de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat de subsidie is toegekend door het UWV. Mocht de klant na toekenning van de subsidie de cursus willen annuleren, verplaatsen of tussentijds beëindigen, dan gelden de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Mind Elevators. Tevens loopt de klant het risico dat het UWV de subsidie terugvordert.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Mind Elevators behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door Mind Elevators en/of partners van Mind Elevators verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, proefexamens, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Mind Elevators openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Mind Elevators verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Mind Elevators. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) trainingsmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) cursussen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Mind Elevators. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@mindelevators.nl. De klant en Mind Elevators zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

Mind Elevators, haar medewerkers en voor Mind Elevators werkzame personen zullen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 12. Overige rechten Mind Elevators

 1. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Mind Elevators zich het recht voor om programma’s van workshops of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. Mind Elevators heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 3. Mind Elevators behoudt zich het recht om door de klant tijdens een workshop of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Mind Elevators aangeboden workshops of trainingen.
 4. Mind Elevators heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan Mind Elevators niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Mind Elevators zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat Mind Elevators tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

Artikel 13. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Mind Elevators, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mind Elevators partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor Mind Elevators is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (0628346073) of per e-mail (info@mindelevators.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of Mind Elevators zich richten tot De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/). Indien Mind Elevators zich wilt richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij Mind Elevators is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is Mind Elevators aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij Mind Elevators bij de Geschillencommissie ingediend te worden.